Ochrana súkromia | Aerial Fit Studio
MENU

Ochrana súkromia

Poskytovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

- Registrácie Klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt),

- Jednoznačnej identifikácie Klienta,

- Marketingu - zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt a e-mail).

Poskytovateľ prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje Klienta použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít
  • oznámi Klientovi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z hodín, a z poskytovania služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke www.aerialfitstudio.sk, na svojej facebook stránke a instagram profile ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačné účely.