Obchodné podmienky | Aerial Fit Studio
MENU

Obchodné podmienky

Fakturačné údaje

Adresa: Landererova 8, 81109 Bratislava
IČO: 51148684
DIČ: 1084562842
Nie je platcom DPH.

BANKOVÉ SPOJENIE: Fio banka
IBAN: SK8583300000002801889056
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

1. Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

Poskytovateľ - Ing. Jana Šimková, sídlo: Landererova 8, 81109 Bratislava, IČO: 51148684, DIČ: 1084562842

Inštruktor - osoba príslušnej kvalifikácie, ktorá vedie skupinové a individuálne cvičenia

Klient - fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom alebo prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa

Kredit - finančné prostriedky, ktoré sú Poskytovateľovi pripísané na účet a ktorými v rezervačnom systéme Klient hradí cenu služby podľa platného cenníka

Rozvrh - zoznam jednotlivých skupinových hodín v kalendári

2. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Klientom.

3. Predmet poskytovania služieb

Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné služby:

  • registrácia klientov v rezervačnom systéme Aerial Fit Studio (ďalej len ,,Štúdio”)
  • sprostredkovanie služieb v rámci fitness a zdravého životného štýlu
  • sprostredkovanie skupinových a individuálnych cvičení, najmä Aerial Hoop, Aerial Silk a ďalšie
  • nákup kreditov určených na úhradu služieb skupinových a individuálnych cvičení podľa platného Rozvrhu
  • online rezervácie na jednotlivé skupinové cvičenia prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa

Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na ich zmenu. Klient je povinný za službu uhradiť cenu v zmysle aktuálneho cenníka.

Ceny za služby sú v cenníku uvádzané ako ceny konečné.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.

4. Rozvrh a registrácia

Rozvrh je zverejnený vopred minimálne 1 kalendárny mesiac na webovej stránke www.aerialfitstudio.sk v sekcii Rozvrh.

Nákupom Kreditu sa Klientovi automaticky vytvorí registrovaný profil, v ktorom má k dispozícii prehľad o platnom Kredite a jeho využití.

Každá skupinová hodina má v Rozvrhu krátky popis hodiny, trvanie hodiny, počet kreditov, maximálnu kapacitu osôb a Inštruktora.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností nahradiť, či zmeniť Inštruktora a Klient nemá v danej situácii nárok na vrátenie Kreditu alebo peňazí.

Rezerváciu na hodinu nie je možné uskutočniť bez existencie Kreditu na registrovanom profile.

5. Platobné a dodacie podmienky

Klient sa zaväzuje “nabiť si Kredit”, to znamená uhradiť poplatok za služby poskytované Poskytovateľom minimálne 2 dni pred rezervovaním miesta na hodine a to bezhotovostným prevodom na bankový účet SK8583300000002801889056.

Poskytovateľ až na základe prijatia čiastky na účet pridelí Klientovi Kredit na jeho registrovaný profil, ktorý môže následne využiť na ľubovoľnú skupinovú hodinu v Rozvrhu alebo na individuálnu súkromnú hodinu v časovom horizonte podľa platného cenníka.

V prípade, že je na skupinovú hodinu vytvorená len 1 rezervácia bude Klient kontaktovaný Poskytovateľom, že hodina sa ruší a to najneskôr 3 hodiny pred začiatkom danej hodiny.

Služby sa poskytujú v Aerial Fit Studio na Hattalovej 12/A (1. poschodie vľavo) Bratislava, pokiaľ nie je určené inak.

6. Reklamačný poriadok

6.1. Odstúpenie od zmluvy

Klient má právo na odstúpenie od zmluvy pred začiatkom poskytovania služby, za ktorý sa považuje 1. vytvorenie rezervácie na hodinu v rezervačnom systéme www.aerialfitstudio.sk, v prípade, že Klient rezerváciu vytvoril nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Reklamácia služby

V prípade, že je Klientovi poskytnutá služba so závadou má právo podať písomnú reklamáciu v lehote 7 dní od poskytnutia danej služby. Poskytovateľ posúdi reklamáciu v lehote 14 dní a podá písomné vyrozumenie Klientovi.

Klient je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie a tieto preukázateľne skutkovo podložiť.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Poskytovateľ bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť Klient má právo na zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

7. Zodpovednosť

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v štúdiu alebo v priestoroch šatne.

Klient využíva Služby Poskytovateľa na vlastné nebezpečenstvo, riziko a zodpovednosť v súlade s jeho zdravotným stavom.

V prípade ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok, alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní služieb, alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (Inštruktorom) a ihneď ukončiť využívanie služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo Inštruktorov.

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu alebo nerešpektovaním pokynov Inštruktora alebo spôsobené porušením povinností tretej osoby.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Klient prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa na cvičeniach výlučne na vlastné riziko.

Vstup do priestorov štúdia a na hodiny je prísne zakázaný pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok, v prípade, že Klient poruší tento zákaz bude automaticky zo štúdia vylúčený, jeho Kredit prepadne v prospech Poskytovateľa a nemá nárok na náhradu.

Fajčenie je v priestoroch štúdia prísne zakázané.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby inštruktorom vzdušnej akrobacie z iného štúdia.

9. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje klientov za účelom:

- Registrácie Klienta - v rozsahu spracúvaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt),

- Jednoznačnej identifikácie Klienta,

- Marketingu - zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt a e-mail).

Poskytovateľ prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje Klienta použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít
  • oznámi Klientovi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z hodín, a z poskytovania služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke www.aerialfitstudio.sk, na svojej facebook stránke a instagram profile ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

10. Záverečné ustanovenia

Klient dobitím Kreditu na svoj rezervačný účet vyjadruje súhlas s aplikáciou týchto obchodných podmienok na právny vzťah z toho založený medzi ním a Poskytovateľom a zároveň potvrdzuje skutočnosť, že sa pred vstupom do Štúdia v celom rozsahu oboznámil s aktuálnym znením obchodných podmienok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť znenie obchodných podmienok podľa potreby.

Poskytovateľ a Klient súhlasia s elektronickou formou komunikácie prostredníctvom e-mailu a telefonickej komunikácie a uznávajú ju ako záväzne platnú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.1.2020.